Frederick William Newton Whitehead (1853-1938)
Oil on canvas